Aplinkosauga

Aplinkos apsaugos siekis - mažinti neigiamos žmogaus ūkinės veiklos padarinius, išsaugoti švarią bei sveiką aplinką ateities kartoms.

UAB “Dirbtinis pluoštas”  nuolat skiriamas dėmesys aktualių ekologinių problemų sprendimui. Bendrovės aplinkos apsaugos politikos tikslas organizuoti gamybą taip, kad nebūtų pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas, aplinkosaugos standartai bei normatyvai, nuolat mažėtų žaliavų, medžiagų ir energijos sąnaudos produkcijos vienetui.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą, susiję su įmonės veikla yra: LR aplinkos oro apsaugos įstatymas, LR aplinkos monitoringo įstatymas, LR cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas, LR atliekų tvarkymo įstatymas, LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, LAND 43-2013 išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos. Vykdant teisinius ir kitus prisiimtus reikalavimus įmonė tobulina technologinio proceso valdymą, taiko taršos prevencijos priemones bei gerina jų veiksmingumą, moko ir skatina darbuotojus dirbti sąmoningai saugant aplinką.

Siūlų gamybai naudojamas lakus tirpiklis – acetonas. Bendrovėje veikia didžiulis  tirpiklio regeneracijos baras, kuriame regeneruojama apie 90% acetono. Vykdant nuolatinę priežiūrą ir išmetamų teršalų kontrolę siekiama, kad veikiantys acetono regeneravimo įrenginiai būtų techniškai tvarkingi ir racionaliai naudojami.

Daug dėmesio skiriama teršiančių medžiagų išmetimo į aplinkos orą bei nuotekas kontrolei. Pagal UAB „Dirbtinis pluoštas“ Aplinkos monitoringo programą suderintą su Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamentu (2015-08-12) vykdomas taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas, atliekami matavimai darbo vietose. Gauti rezultatai yra analizuojami ir jais vadovaujantis grindžiamos ūkinės veiklos programos, rengiami projektai bei taikomos ekologinės priemonės, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Atlikus aplinkos užterštumo vertinimą (išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas pažemio sluoksnyje) nustatyta, kad bendrovės sukeliama oro tarša neviršija leistinų ribinių verčių nei sanitarinėje apsauginėje zonoje nei gyvenamosios aplinkos ore.

2015 metais į aplinkos orą išmesta 1231,027t teršalų, t.y. 289,284t ( 19 % ) mažiau nei 2014 metais. Leidžiama aplinkos oro tarša ir taršos valdymo sąlygos nustatytos bendrovei išduotame Taršos leidime Nr.TL-K.4-35/2015 (2015-08-12).                                                       

 Vienas iš svarbiausių prioritetų aplinkos apsaugos srityje yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų stabilizavimas ir sumažinimas. Gamybos procese įdiegus naują šilumos siurblį, įmonė turi galimybę pati pilnai apsirūpinti šilumos energija termofikaciniu vandeniu. Vanduo, cirkuliuojantis apytakinėje sistemoje, aušinimo proceso metu įšyla. Šilumos siurblio pagalba iš cirkuliacinio vandens šiluma paimama ir panaudojama termofikacinio vandens ruošimui. 2015m. pradėjus veikti garo katilinei užtikrinama efektyvi ir šiuolaikiška šilumos energijos gamyba garu. Šilumos energijos taupymui ir degimo metu susidarančių teršalų išmetimo į aplinką mažinimui prie dujinio garo katilo sumontuotas kondensacinis ekonomaizeris.

Aplinkos apsaugos būklė nuolat gerinama tvarkant chemines medžiagas/mišinius ir atliekas. Cheminiame bare įrengta dažų sandėliavimo patalpa, renkamos ir rūšiuojamos veiklos metu susidarančios atliekos. Siekiant sumažinti žalingą poveikį aplinkai ir atliekų, patenkančių į sąvartyną kiekį, taupant gamtos išteklius bei atliekų tvarkymo išlaidas 2015 m. bendrovėje pradėtas mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas, atskirai surenkant popierių, plastiką ir stiklą. 

 UAB „Dirbtinis pluoštas“ aplinkosauginė veikla pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 14001, bendrovei suteikiant sertifikatą. Kas metai sertifikavimo kompanija atlieka išorinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos auditą. Sistema užtikrina, kad bendrovės aplinkos apsaugos politika bus įgyvendinta, o tikslai pasiekti.